Vedtægter

Vedtægter for grundejerforeningen Frank Jægers Vej og Karen Blixen Vej i Silkeborg.

§1. Formål:

Foreningens formål er at fremme beboernes interesser i det boligområde, som foreningen omfatter, herunder ved at påse vedligeholdelse af fællesarealer, veje og stier, eventuelle afholdelse af sommerfest, Sankt Hans bål m.v.
Det er endeligt formålet med Grundejerforeningen, at Foreningen skal stå som ejer af fællesarealer m.v. og er pligtig til at tage skøde på disse arealer, når arealerne er istandsat og klar til overtagelse.

§2. Foreningens oprettelse, omfang, opgaver og kompetencer:

Foreningen er oprettet i medfør af lokalplan nr. 13101 for Silkeborg Kommune, der vedrører området ved Frank Jægers Vej og Karen Blixens Vej i Silkeborg.
Grundejerforeningen omfatter husnumrene 27 – 87 og 36 – 82 på Frank Jægers Vej og Karen Blixens Vej i Silkeborg. Alle ovennævnte husstande er i medfør af den nævnte lokalplan pligtig til at være medlemmer og betale kontingent.
Foreningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private veje, stier, fælles arealer, beplantningsbælter m.v. og støjafskærmning mod Øster Bordingvej og Højmarks-linien, i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Grundejerforeningen skal forestå kontakten til myndigheder og udstykker vedrørende forhold af fælles interesse og som henhører eller henlægges under foreningens kompetence.
Foreningen kan endvidere forestå lejlighedsvis opstilling af affaldscontainer til brug for beboerne, arrangement af sommerfest, Sankt Hans bål m.v.

§3. Kontingent:

Foreningen opkræver et årligt kontingent hos medlemmerne, og størrelsen af dette fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.
Kontingentet betales hver den 1. april, dog betales der kontingent 1. gang efter foreningens stiftelse efter påkrav fra bestyrelsen.
Ved kontingentrestance er bestyrelsen forpligtet til straks at tage skridt til inddrivelse, herunder ved overgivelse til inkasso m.v.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, således at der for hver ejendom udøves stemmeret med een stemme.
Ejer en person, virksomhed eller organisation i erhvervsøjemed flere ejendomme i området, har vedkommende kun een stemme ved generalforsamlingen.

§4. Generalforsamling:

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af juni måned.
Indkaldelsen til generalforsamlingen sker ved brev til samtlige medlemmer med 15 dages varsel.
Foreningen er eventuel vært ved et lettere traktement i forbindelse med generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når denne er lovligt indvarslet. Dog kan der ikke træffes bestemmelse om vedtægtsændringer, opløsning af foreningen m.v., uden at dette vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf der ved den ene skal være repræsentation af mindst 2/3 af medlemmerne.
Derudover skal Silkeborg Byråds godkendelse af vedtagne ændringer indhentes, forinden vedtagelse kan ske.
Det bemærkes, at det er tilladt at give møde og stemme på generalforsamlingen mod at en skriftlig fuldmagt overgives bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når en enig bestyrelse finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af medlemmerne begærer det.

§5. Dagsorden for generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal tilstilles bestyrelsen inden 8 dage før generalforsamlingen.

§6. Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges for 2 år af gangen, dog første gang for 1 år, og 3 medlemmer vælges for 2 år af gangen, således af der i det enkelte år normalt kun er valg af højest 3 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes af skiftevis 2 og 3 fra de to veje, samt 1 suppleant fra hver vej.
Der vælges derudover hvert år 2 suppleanter.
Endvidere vælges der hvert år en revisor.
Bestyrelsen vælger ud af sin midte en formand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen har til opgave at forestå den daglige ledelse af Foreningen.
Væsentlige dispositioner vedrørende Foreningens formue skal forelægges generalforsamlingen.
Formanden for bestyrelsen indkalder til møde så ofte dette er påkrævet, og der føres referat fra bestyrelsesmøder.
Foreningen tegnes vedrørende sædvanlige og daglige dispositioner af 2 medlemmer af bestyrelsen, og vedrørende udbetalinger samt dispositioner over foreningens konti tegnes foreningen af kassereren og et medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan maksimalt råde over Kr. 8ooo,- uden at det skal forelægges på en generalforsamling.

§7. Foreningens formue:

Foreningens formue tilhører medlemmerne.
Kassereren skal føre en kassebog over ind- og udbetalinger, og likvide midler skal indsættes på en konto i foreningens navn i et anerkendt pengeinstitut.

§8. Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kassereren udarbejder hvert år inden udgangen af april måned et årsregnskab for det foregående regnskabsår til forelæggelse for generalforsamlingen.
Foreningens revior gennemgår og reviderer regnskabet med påtegning på regnskabet herom, forinden dette forelægges generalforsamlingen.

§9. Opløsning af Foreningen:

Beslutning om opløsning af Foreningen kan kun træffes under de ovenfor angivne former og med Silkeborgs Byråds tilladelse.
I tilfælde af opløsning fordeles Foreningens nettoformue ligeligt imellem ejerne.